Salg- og leveringsbetingelserne

 

1. Anvendelse

1.1 Enhver levering fra Kornerup Catering ApS (herefter benævnt ”KC”) sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, med mindre andet fremgår af den af KC fremsendte ordrebekræftelse.

 

2. Indgåelse

2.1 Køber bliver tidligst forpligtet ved de af KC afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når KC har afsendt sin ordrebekræftelse. KC er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af KC fremsendte erklæringer.

2.2 Købers indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til KC udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

 

3. Fuldmagt

3.1 Ingen selvstændig person/selskab, så som agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at forpligte KC uden skriftlig aftale herom.

 

4. Priser

4.1 Alle priser, herunder priser i henhold til de af KC udarbejdede prislister, er dagspriser, ekskl. moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage. KC forbeholder sig ret til med 30 dages varsel at ændre prislister, katalogmateriale m.v.

4.2 Såfremt der i tiden frem til leveringen indtræder stigninger på mere end 5 % i produktions- og leveringsomkostningerne samt i leverandørers priser, er KC berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.

 

5. Leveringsbetingelser

5.1 Når levering sker XXX, hvorefter Køber - når produktet er færdigbearbejdet og klar til levering - bærer risikoen og alle omkostningerne ved leveringen, herunder transportomkostninger. Køber er pligtig til - i god tid - at give meddelelse om, hvilken forsendelsesmåde Køber ønsker at anvende. I modsat fald er KC berettiget til at vælge transportmiddel og transportrute for Købers regning.

5.2 KC har intet ansvar for forsinkelse i mindre end 30 dage.

5.3 I tilfælde af, at Køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er KC berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende efter dansk rets almindelige regler. Endvidere er KC berettiget til at bortsælge eller oplagre produktet for Købers regning. Ved oplagring henligger produktet for Købers risiko.

5.4 Returnering af produkter og emballage kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i så fald ske for Købers regning. Paller, kasser eller anden emballage, som debiteres særskilt, vil ikke blive krediteret.

 

6. Betalingsbetingelser

6.1 Betaling skal ske kontant ved produktets modtagelse.

6.2 Ved overskridelse af forfaldsdagen, tillægges kravet rente i henhold til Renteloven med Nationalbankens officielle udlånsrente + 8 % p.a.

6.3 Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 150,00 pr. betalingspåmindelse samt et kompensationsgebyr på kr. 310,00 pr. faktura. Ved betalingsmisligholdelse er KC berettiget til at kræve KC’ omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster.

6.4 Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom Købers reklamation efter punkt 8 ikke berettiger Køber til at tilbageholde købesummen.

 

 

7. Force majeure

7.1 KC er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af KC’ forpligtelser, såfremt KC kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for KC’ kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder.

7.2 I så fald er KC berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, med mindre KC forinden har hævet denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

 

8. Reklamations- og undersøgelsespligt

8.1 Køber er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel. Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber Køber retten til at gøre manglen gældende.

8.2 Der gives alene garanti for produktet, såfremt der på hjemmesiden og under det enkelte produkt er anført, at der gives garanti.

 

9. Produktansvar

9.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i henhold til Produktansvarsloven. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, kan KC ikke pålægges yderligere ansvar. KC kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, i det omfang dette ikke følger af de ufravigelige retsregler.

9.2 I tilfælde, hvor KC holdes ansvarlig ud over det ovenfor anførte ansvar, skal Køber tilsvarende holde KC skadesløs herfor. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge for den samme domstol/voldgiftsret, som behandler spørgsmålet om KC’ produktansvar.

 

10. Produktinformation

10.1 De tekniske specifikationer og andre opgivne mål i katalogmateriale er af vejledende karakter, og KC påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem Parterne.

 

11. Beskyttelse af rettigheder

11.1 Køber opnår ingen ret til KC’ industrielle rettigheder ved køb af produktet, og Køber er uberettiget til at misbruge oplysninger om produktet, så Køber herved krænker KC’ rettigheder.

 

12. Tegninger og beskrivelser

12.1 Alle tegninger, dokumentationsmateriale og beskrivelser af produktet, uanset om dette er produceret af KC eller andre, der er overgivet til Køber i forbindelse med tilbud, levering eller på anden måde, forbliver KC’ ejendom. Materialet må ikke uden KC’ forudgående skriftlige samtykke anvendes af Køber til andet end installation, drift og vedligeholdelse af produktet og må ikke kopieres eller overdrages til tredjemand. Materialet skal, hvis der ikke indgås aftale om levering af pro-duktet, returneres til KC.

 

13. Lovvalg og voldgift

13.1 Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra KC, skal afgøres efter dansk rets regler, dog ikke dansk international privatrets henvisningsregler, og ved retten i Hjørring.